لاویباند LOVIBOND

نمایندگی فروس کمپانی لاویباند,نمایندگی خدمات لاویباند,تجهیزات آزمایشگاهی,تجهیزات آزمایشگاهی لاویباند,LOVIBOND

انواع دستگاه های آنالیز آب و فاضلاب BOD متر ، COD متر جارتست ، کدورت سنج ، اکسیژن متر ، انکوباتور یخچالدار ، انواع اسپکتروفتومتر و فتومترهای گوناگون ، کیت های سنجش از کمپانی های لاویباند LOVIBOND ، آکوالیتیک AQUALYTIC، PALINTEST

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی