جن وی JENWAY

کمپانی جن وی,کمپانی JENWAY,pH متر JENWAY,نمایندگی فروش کمپانی JENWAY,نمایندگی خدمات JENWAY,ترازوی آزمایشگاهی جن وی,ترازوی ازمایشگاهی JENWAY

انواع دستگاه های سنجشی ، از قبیل PH متر ، هدایت سنجش ، کدورت سنج ، کارل فیشر ، اسپکتروفتومتر ، فیلم فتومترهای کلینیکال از کمپانی های جن وی JENWAY

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی