واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی,فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد ازمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی مرک آلمان,مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی ازمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی ازمایشگاهی سیگما,نمایندگی مواد شیمیایی سیگما,قیمت مواد شیمیایی سیگما,فروش محیط کشت ازمایشگاهی,فروش نانو ذرات,فروش حلال شیمیایی,فروش تیترازول ها,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی مرک,فروش مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی merck,مواد شیمیایی سیگما,مواد شیمیایی sigma,فروش مواد شیمیایی سیگما,فروش مواد شیمیایی sigma,قیمت مواد شیمیایی sigma,مواد شیمیایی آلدریچ,مواد شیمیایی aldrich,فروش مواد شیمیایی آلدریچ,فروش مواد شیمیایی ALDRICH,قیمت مواد شیمیایی الدریچ,قیمت مواد شیمیایی ALDRICH,نانوذرات,فروش نانوذرات,قیمت نانوذرات,پلی سدیم 4 استایرن سولفونات سیگما,Poly sodium 4-styrenesulfonate,سدیم پلی اکریلات,فروش سدیم پلی اکریلات سیگما,سولفات روی 7 آبه,فروش سولفات روی 7 آبه مرک,سدیم بی تارتارات مونو هیدرات,فروش سدیم بی تارتارات مونو هیدرات ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما,آلژینیک اسید سدیم سالت,فروش آلژینیک اسید سدیم سالت ,متیل سلولز,فروش متیل سلولز سیگما,کلرید منیزیم 6 آبه,فروش کلرید منیزیم 6 آبه مرک,کاتالاز,فروش کاتالاز سیگما,سدیم تنگستات 2 آبه,فروش سدیم تنگستات 2 آبه مرک,2 برومو ایزو بوتیریل برومید,فروش 2 برومو ایزو بوتیریل برومید مرک,اتیل متیل کتون,فروش اتیل متیل کتون مرک,آمونیوم پراکسو دی سولفات,فروش آمونیوم پراکسو دی سولفات مرک,گلیسیرول 85%,فروش گلیسیرول 85% مرک,کربنات سدیم 10آبه,فروش کربنات سدیم 10آبه مرک,استالدهید,فروش استالدهید مرک,دی متیل سولفوکساید,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,گرافیت ,فروش گرافیت سیگما,دی متیل سولفوکساید ,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,فرمامید,فروش فرمامید,پرکلریک لسید,فروش پرکلریک اسید مرک,پتاسیم هیدروژن فتالات,فروش پتاسیم هیدرژن فتالات مرک,استاندارد منیزیم,فروش استاندارد منیزیم مرک,استاندارد کلسیم,فروش استاندارد کلسیم مرک,2 مرکاپتو اتانول,فروش 2 مرکاپتو اتانول سیگما,سدیم دی سولفیت,فروش سدیم دی سولفیت مرک,پتاسیم هیدروکساید ,فروش پتاسیم هیدروکساید مرک,اسید نیتریک 65% ,فروش اسید نیتریک 65% مرک,پتاسیم یدید,فروش پتاسیم یدید مرک,آهن 2 سولفات هپتا هیدرات,فروش آهن 2 سولفات هپتا هیدرات مرک,دی کلرو متان,فروش دی کلرو متان مرک,سولفور,فروش سولفور مرک,سولفات منیزیم 7 آبه,فروش سولفات منیزیم 7 آبه مرک,آمونیوم سولفات,فروش آمونیوم سولفات مرک,فنل فتالئین ,فروش فنل فتالئین مرک,هگزا متیلن دی ایزو سیانات,فروش هگزا متیلن دی ایزو سیانات مرک,هیدروکلریک اسید ,فروش هیدروکلریک اسید مرک,اتانول,فروش اتانول مرک,فولین,فروش فولین مرک,دی ایزو پروپیل آمین ,فروش دی ایزو پروپیل آمین مرک,تترا ان بوتیل ارتو تیتانات ,فروش تترا ان بوتیل ارتو تیتانات مرک,تولوئن,فروش تولوئن مرک,فورفورال,فروش فورفورال مرک,پرکلریک اسید 60%,فروش پرکلریک اسید 60% مرک,دی کرومات پتاسیم,فروش دی کرومات پتاسیم مرک,دی متیل گلی اکسیم,فروش دی متیل گلی اکسیم مرک,ترت بوتیل متیل اتر,فروش ترت بوتیل متیل اتر مرک,سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات,فروش سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات سیگما,ان ایزو پروپیل اکریلامید,فروش ان ایزو پروپیل اکریلامید سیگما,اتیلن گلیکول دی متا اکریلات,فروش اتیلن گلیکول دی متا اکریلات مرک,نین هیدرین,فروش نین هیدرین مرک,پترولیوم بنزن ,فروش پترولیوم بنزن مرک,کلرامین تی تری هیدرات,فروش کلرامین تی تری هیدرات مرک,کلرید آمونیوم,فروش کلرید آمونیوم مرک,متیل متا اکریلات ,فروش متیل متا اکریلات مرک,ایزو اکتان ,فروش ایزو اکتان مرک,تری فلورو استیک اسید,فروش تری فلورو استیک اسید مرک,پلی دی متیل سیلوکسان ,فروش پلی دی متیل سیلوکسان مرک,فروش پلی دی متیل سیلوکسان سیگما,سدیم گلوکونات ,فروش سدیم گلوکونات سیگما,پترولیوم بنزن,پیریدین,فروش پیریدین مرک,سدیم بروماید,فروش سدیم بروماید مرک,سیکلو هگزانون,فروش سیکلو هگزانون مرک,تیترازول سود 0/1 نرمال,فروش تیترازول سود 0/1 نرمال مرک,متانول,فروش متانول مرک,سدیم استات تری هیدرات,فروش سدیم استات تری هیدرات مرک,ستیل الکل,فروش ستیل الکل مرک,هگزیل آمین,فروش هگزیل آمین مرک,آهن 2 سولفات 7 آبه,فروش آهن 2 سولفات 7 آبه مرک,کلسیم نیترات تترا هیدرات ,فروش کلسیم نیترات تترا هیدرات مرک,لوریک اسید,فروش لوریک اسید مرک,2 آمینو متیل پیریدین,فروش 2 آمینو متیل پیریدین مرک,تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید,فروش تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید مرک,دی اتیل مالونات,فروش دی اتیل مالونات مرک,متا اکریلامید,فروش متا اکریلامید مرک,پتاسیم دی هیدروژن فسفات ,فروش پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک,لانتانیوم اکساید,فروش لانتانیوم اکساید مرک,دی متیل سولفید,فروش دی متیل سولفید مرک,آمونیوم تیو سولفات,فروش آمونیوم تیوسولفات سیگما,پلی تترا هیدروفوران,فروش پلی تترا هیدروفوران ,متیل لورات,فروش متیل لورات مرک,سدیم سیکلامات,فروش سدیم سیکلامات مرک,ال آسکوربیک اسید,فروش ال آسکوربیک اسید سیگما,لیتیوم سولفات,فروش لیتیوم سولفات سیگما,4 تولوئن سولفونیل کلراید,فروش 4 تولوئن سولفونیل کلراید سیگما,پارافین,فروش پارافین مرک,محیط کشت اگار اگار,فروش محیط کشت اگار اگار مرک,تترا هیدرو فوران,فروش تترا هیدرو فوران مرک,سیترا کونیک اسید,فروش سیترا کونیک اسید سیگما,تری کلرو استیک اسید,فروش تری کلرو استیک اسید مرک,پتاسیم تیو سیانات ,فروش پتاسیم تیو سیانات مرک,سیکلوهگزیمید,فروش سیکلوهگزیمید سیگما,کلرید جیوه,فروش کلرید جیوه مرک,ستریماید آگار,فروش ستریماید آگار مرک,تری اتوکسی وینیل سیلان,فروش تری اتوکسی وینیل سیلان ,گالیک اسید ,فروش گالیک اسید سیگما,تیتانیوم اکساید,فروش تیتانیوم اکساید مرک,آنیلین,فروش آنیلین مرک,دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات ,فروش دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات مرک,n هپتان ,فروش n هپتان سیگما,پر استیک اسید,فروش پر استیک اسید مرک,هیامین,فروش هیامین مرک,استارچ,فروش استارچ مرک,کلسیم کلراید,فروش کلسیم کلراید مرک,p کلرانیل,فروش p کلرانیل مرک,محلول 25% آمونیاک,فروش محلول 25% آمونیاک مرک,پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک,نیترات نقره,فروش نیترات نقره مرک,اتیلن دی آمین,فروش اتیلن دی آمین ,هیدروکینون,فروش هیدروکینون مرک,نیتریک اسید 65%,فروش نیتریک اسید 65% مرک

انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط های کشت از کمپانی های مرک (MERCK) ، سیگما (SIGMA) ، شارلو (SCHARLOU ) ، کیولب (QUELAB) و کارلو (CARLO)

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

شرکت کیان پرتو تجهیز با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

در ذیل به بخش کوچکی از این اقلام اشاره می گردد .

فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا مانند :

Merck ,Sigma&Aldrich  , Acros , Scharlou , Qlab , Carlo

 

1- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ  sigma aldrich

2- فروش انواع آنزیم ها و نانو ذرات

3-  فروش مواد شیمیایی  شارلو Scharlou

4- فروش مواد  شیمیایی کارلو  Carlo

5- فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت Merck

6-فروش و واردات از کمپانی اکروس Acros

7- فروش محیط کشت مرک ، کیولب و بایولایف

 

 

پلی سدیم 4 استایرن سولفونات سیکلوهگزان تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید 4  برومو بنزالدهید    
تری اتیل فسفات ypd آگار پتاسیم دی هیدروژن فسفات پترولیوم بنزن
n هپتان دکستروز متا اکریلامید n هگزان HPLC
آسپارتام مالت اکسترکت کلسیم هیدروکساید 1 و 3 بوتاندیول
3 تری اتوکسی سیلیل پروپیل امین پنی سیلین g سدیم سالت لانتانیوم اکساید اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر
لینولئیک اسید الاژیک اسید سدیم تیو سولفات محلول باریم کربنات
کلرید مس 2 آبه استویوساید هیدرات دی متیل سولفید پلی اتیلن گلایکول
پالمیتیک اسید آلبومین سفیده تخم مرغ اتیل بنزن سلنیم میکسچر
اولئیک اسید کد O1630 4 هیدروکسی بنزوئیک اسید آنتی مونی اکساید سولفات آهن 2
اولئیک اسید کد O1008 دی کاروون آمونیوم تیوسولفات سولفید سدیم
ریفامپیسین آمونیوم مولیبدات سدیم کلرید کلرید نیکل
استونیتریل کلرامفنیکول متیل لورات آمونیاک
اتیلن دی امین مس 2  کلرید آهن3 سدیم سیکلامات بنزوات سدیم
سدیم هگزامتافسفات پیررول پلی تترا هیدروفوران پلی اتیلن گلایکول
ان و ان متیلن دی اکریلامید

B گالاکتوسیدازg5635

4 تولوئن سولفونیل کلراید 

سود مرک
متانول 106007 B گالاکتوسیدازg5160 لیتیوم سولفات سی سند
استونیتریل پلی میکسین b سولفات سالت ال اسکوربیک اسید گلوکز انیدرید
بروموفرم اسید سوکسینیک محیط کشت آگار آگار ایمیدازول
سیکلوهگزان بوتیل هیدروکسی تولوئن متانول تری فتالدی آلدهید
اس سولفام  اکتانول تترا هیدرو فوران سدیم کلراید
ساخارین n آمیل الکل باریم کلراید دی هیدرات منیزیم نیترات
فرمالدهید سدیم استات تری هیدرات پارافین اکسید آهن 3
گلوتاردیالدهید کد 820603 مرک پتاسیم هگزا سیانو فرات 3آبه سیکلوهگزیمید پتاسیم هگزا سیانو فرات
سدیم بروماید سدیم تیو سولفات محلول پتاسیم تیو سیانات تیو سولفات سدیم
استیک اسید پتاسیم تیو سیانات تری کلرو استیک اسید گلیکولیک اسید
دی پتاسیم هیدروژن فسفات پکتین سیترا کونیک اسید انیدرید مالئیک
اوریک اسید سدیم کربوکسی متیل سلولز تری اتوکسی وینیل سیلان آب اکسیژنه
پراکسیداز هیدروکلریک اسید 37% ستریماید آگار سدیم پراکساید
نیترات پتاسیم سدیم هیدروکساید کلرید جیوه سولفید سدیم
هیدروژن پراکساید 30% پتاسیم کلرید تیتانیوم اکساید L تارتاریک اسید
فنل کد P1037 هیدرازین هیدرات آنیلین برم مایع
اسید بوریک 1-بوتانول گالیک اسید سدیم استات خشک
4 آمینو آنتی پیرین n-هگزان n هپتان سولفات روی هپتا هیدراته
فنل کد 822296 مرک ایزو فوران دی ایزوسیانات دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات کلرید آهن 3
فنل کد 100206 مرک تویین85 کلسیم کلراید پالادیم بلک
فنل کد 100201 مرک اسپن80 استارچ 4 تولوئن سولفونیل کلراید
2 و 6 دی هیدروکسی استوفنون لانتانیوم تری اکساید هیامین پتاسیم بور هیدرید
ا بروموبوتان 2-اتیل هگزیل امین پراستیک اسید سدیم تترا فلورو بورات
2 , 2 , 6 , 6 تترامتیل پیپریدین 1 اکسیل n-هگزا دکان نیترات نقره نفتالن دی سولفونیک
گلوتاردیالدهید 814393 محلول تترا متیل بنزیدین پتاسیم دی هیدروژن فسفات محلول 4 آمینو فنول
استون هگزیل استات محلول 25% آمونیاک بوتیل هیدروکسی تولوئن
پلی وینیل الکل P1763 سیگما اکتیل امین p کلرانیل سولفات جیوه
دی اتیل اتر تیوفن هیدروکینون بافر هیدروئین
وانیلیک اسید اکریلامید نیتریک اسید 65% بوران دی متیل سولفید
اتانول کد 100983 پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدرات اتیلن دی آمین 2 و 4 نفتالن دیول
اتیل استات لاکتوز مونو هیدرات اتیل مورفولین برمو بنزن
تتراهیدروفوران کد 108101 سدیم آزید تری متوکسی متیل سیلان سدیم پراکساید
تری اتیل سیترات

N-تترا متیل اتیلن دی امین 

هماتوکسیلین P بنزوکینون
رتینوئیک اسید

2 هیدروکسی 5 نیترو بنزال دهید

2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول 3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین
کلروفرم کد 102445

2-برومو اتانول

2 و 5 دی کلرو فنول تترا پروپیل آمونیوم بروماید
کلروفرم کد 102431

تری بوتیل فسفات

سولفولان هگزا متیلن دی سیلازان
1 کلرونفتالن سدیم پلی اکریلات 1 نفتول بنزین 2 فلورو بنزالدهید
تریپتیک سوی براث  سولفات روی 7 آبه S سک بوتانول 4 ترت بوتیل آنیلین
دی متیل سولفوکساید سدیم بی تارتارات مونو هیدرات اتیلن کربنات استایرن
1 و 4 دی اکسان آلژینیک اسید سدیم سالت ایندول پالادیم کلراید
پلی دی متیل سیلوکسان متیل سلولز پتاسیم تلوریت پودر آهن
کیتوسان کلرید منیزیم 6 آبه تنگستو سیلیسیک اسید دی مدون
تترا هیدرو فوران 108114 کاتالاز زیرکونیوم اکساید سولفات جیوه
بروموبنزن سدیم تنگستات 2 آبه فسفو تنگستیک اسید فنل فتالئین
فلز منیزیم 2 برومو ایزو بوتیریل برومید کیتوسان لیتیم کلراید
کلرید بیسموت اتیل متیل کتون هگزا متیل دی سیلازان 3 برمو پروپیل فتالیمید
3 کلروبنزوئیک اسید آمونیوم پراکسو دی سولفات 1 فنیل 1 پروپانال 2 فنیل پروپانالدهید
3- 2,3 اپوکسی پروپوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان گلیسیرول 85% R سک بوتانول 4 نیترو بنزیل الکل
دی بوتیل فتالات کربنات سدیم 10 آبه 1 و 4 فنیلن دی امین 3 و 5 دی متیل پیرازول
تترا هیدرو فوران خشک استالدهید اکسید نیکل ال سیستئین
کلرو متیل تری متیل سیلان فنیل برونیک اسید برمید مس 2 پالادیم استات
اسید سولفوریک گرافیت تترا بوتیل آمونیوم بروماید دی بوتیل تین اکساید
2 دی متیل آمینو اتیل متا اکریلات دی متیل سولفوکساید سدیم آلژینات سولفات نقره
متا اکریلیک اسید فرمامید کربو فوران کلرید کبالت
2 هیدروکسی اتیل متا اکریلات پرکلریک اسید موراکساید نین هیدرین
پلی کاپرولاکتون پتاسیم هیدروژن فتالات 1 متوکسی 2 پروپیل استات 2 آمینو اتیل آمینو
آکریلیک اسید استاندارد منیزیم اتیلن دی آمین استیل استون
دی اتیلن تری آمین استاندارد کلسیم بنزو نیتریل بی سولفیت سدیم
اوره سیگما پتاسیم یدید پیریدین دو دسیل الکل
دی اتیل اتر 100929 اسید نیتریک 65% دی کلرو متان کروماتوگرافی زایلن
تری اتیل آمین پتاسیم هیدروکساید نیترو بنزن P آنیزیدین
تولوئن 108325 مرک سدیم دی سولفیت 1 و 4 بوتان دیول آنیلین
متانول 106012 مرک 2 مرکاپتو اتانول اکسید منگنز بافر 7
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر آمونیوم سولفات  پتاس الکلی پروپیلن کربنات
بافر پپتون واتر سولفات منیزیم 7 آبه دی اتیل آمین دی کلرو استیک اسید
دی اتیل اتر 100921 سولفور فرمیک اسید کارل فیشر
سدیم دو دسیل سولفات دی کلرو متان اتیل استات استیک اسید
4 هیدروکسی استانیلید آهن 2 سولفات هپتا هیدرات دی کلرومتان فرمامید
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید هگزا متیلن دی ایزو سیانات 2 پروپانول 4 نیترو بنزوئیک اسید
محلول امونیوم سولفید فنل فتالئین سیکلوهگزانول فلوریدریک
سدیم فسفات دی ایزو پروپیل آمین هیدرازین هیدرات پلیت آلومینیوم
فروکتوز فولین استئاریک اسید تیتانیم تری کلراید
سیستامین دی هیدرو کلراید اتانول 100974 هگزا فلورو ایزو پروپانول کربوکسی متیل سلولز
معرف اکسیداز هیدروکلریک اسید سولفانیلیک اسید تری متیل کلرو سیلان
پتاسیم هگزا سیانو فرات پرکلریک اسید 60% ناتامایسین بنزن
ترت بوتانول فورفورال 4 آمینو نفتول سولفونیک اسید نشاسته
تری اتیل فسفات تولوئن بروماین تری سدیم سیترات
پلی وینیل بوتیرال تترا ان بوتیل ارتو تیتانات مورفولین کربن اکتیو
تویین20 ترت بوتیل متیل اتر استات روی دی فنیل کاربازید
تویین60 دی متیل گلی اکسیم تری فلورو استیک اسید نیترو بنزالدهید
اگزن دی کرومات پتاسیم تیتانیم تترا کلراید تیتانیوم تری کلراید
سیکلوهگزان هیدروفلوریک اسید 40% آمیدو بلک 2 برمواتیل فتالیمید
سدیم کلرو استات کلرید آمونیوم 2 متوکسی استوفنون 2 مرکاپتو اتانول
دی پتاسیم هیدروژن فسفات کلرامین تی تری هیدرات 4 آمینو بنزو تری فلوراید 4 نیترو آنیلین
کولین کلراید پترولیوم بنزن پارافیلم تری فلورو استیک اسید
بتائین نین هیدرین 4-هیدروکسی بنزوئیک اسید ایزوفوران
پتاسیم فسفات مونو بازیک اتیلن گلیکول دی متا اکریلات کلروتری متیل سیلان 1و4 دی برمو بوتان
پتاسیم دی هیدروژن فسفات ان ایزو پروپیل اکریلامید اکروئیل کلرید اتیل فرمات
پتاسیم فسفات دی بازیک سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات 3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین هایومین
اتام بوتول دی هیدروکلراید پلی دی متیل سیلوکسان نرمال اکتان متانولHPLC
ایزونیازید تری فلورو استیک اسید تارتاریک اسید کلرید کلسیم
تیترازول نیترات نقره 0.1 ایزواکتان سدیم تترا بورات سدیم آسکوربات
پلیت کانت آگار متیل متا اکریلات پلی اتیلن گلیکول گلایسین
دکستروز آگار پیریدین آب HPLC هگزادکان نرمال
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر پترولیوم بنزن 3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان 4'-هیدروکسی استوفنون

بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث 

سدیم گلوکونات 2-آمینو-2-متیل-1-پروپانول بنزیل برومید

مانیتول سالت فنل رد آگار

لیتیم تترا هیدرو بورات فهلینگA فهلینگ B

فلوید تیو گلیکولات مدیوم 

سدیم بروماید 106363 فولین گلوتارآلدهید

برین هارت اینفیوژن براث 

سیکلو هگزانون پیپیرازین متاکرلیک اسید
سولفات مس 5 آبه تری متوکسی متیل سیلان مالئیک انیدرید هیدروکسید هیدرازینیوم
سدیم هیدروکساید آلومینیوم هیدروکساید 2-فنیل اتانول

2-آمینوپیریدین

تریپتون واتر آهن 2 سولفات 7 آبه 2-کلروبنزیل کلرید

آکریل آمید

ال بی براث هگزیل آمین 2و3-دی متیل آنیلین سدیم آزید
کلرید کلسیم 2 آبه متانول 106008 نیترات نقره نیترات لانتانیوم
اسپن 60 ستیل الکل تترامتیل اتیلن دی آمین تری متوکسی متیل سیلان
دی سوربیتول سدیم استات تری هیدرات تری اتیل آمین تترا اتیل اورتو سیلیکات
استارچ تیترازول سود 0/1 نرمال پروپارژیل بروماید اتیل مالونیل کلراید
تیتانیوم ایزوپروپوکساید 2 آمینو متیل پیریدین دی فنیل پیکریل هیدرازین کیتوزان
گوایکول لوریک اسید  BTSFA کربوفوران
هیدروژن پروکساید سولوشن کلسیم نیترات تترا هیدرات 2-پیریدین کربالدهید هگزا دسیل متوکسی سیلان
2 تیوباربیتوریک اسید دی اتیل مالونات    

 

تمام تلاش ما بر اینست که مواد مورد نیاز شما محققین و اساتید گرامی با کیفیتی مطلوب در اسرع وقت به دستتان برسد.

و بسیاری محصولات دیگر که برای اطلاع از آنها می توانید با همکاران مجرب ما در این بخش تماس حاصل فرمایید .


دیدگاه خود را بیان کنید