واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی,فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد ازمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی مرک آلمان,مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی ازمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی ازمایشگاهی سیگما,نمایندگی مواد شیمیایی سیگما,قیمت مواد شیمیایی سیگما,فروش محیط کشت ازمایشگاهی,فروش نانو ذرات,فروش حلال شیمیایی,فروش تیترازول ها,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی مرک,فروش مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی merck,مواد شیمیایی سیگما,مواد شیمیایی sigma,فروش مواد شیمیایی سیگما,فروش مواد شیمیایی sigma,قیمت مواد شیمیایی sigma,مواد شیمیایی آلدریچ,مواد شیمیایی aldrich,فروش مواد شیمیایی آلدریچ,فروش مواد شیمیایی ALDRICH,قیمت مواد شیمیایی الدریچ,قیمت مواد شیمیایی ALDRICH,نانوذرات,فروش نانوذرات,قیمت نانوذرات,پلی سدیم 4 استایرن سولفونات سیگما,Poly sodium 4-styrenesulfonate,سدیم پلی اکریلات,فروش سدیم پلی اکریلات سیگما,سولفات روی 7 آبه,فروش سولفات روی 7 آبه مرک,سدیم بی تارتارات مونو هیدرات,فروش سدیم بی تارتارات مونو هیدرات ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما,آلژینیک اسید سدیم سالت,فروش آلژینیک اسید سدیم سالت ,متیل سلولز,فروش متیل سلولز سیگما,کلرید منیزیم 6 آبه,فروش کلرید منیزیم 6 آبه مرک,کاتالاز,فروش کاتالاز سیگما,سدیم تنگستات 2 آبه,فروش سدیم تنگستات 2 آبه مرک,2 برومو ایزو بوتیریل برومید,فروش 2 برومو ایزو بوتیریل برومید مرک,اتیل متیل کتون,فروش اتیل متیل کتون مرک,آمونیوم پراکسو دی سولفات,فروش آمونیوم پراکسو دی سولفات مرک,گلیسیرول 85%,فروش گلیسیرول 85% مرک,کربنات سدیم 10آبه,فروش کربنات سدیم 10آبه مرک,استالدهید,فروش استالدهید مرک,دی متیل سولفوکساید,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,گرافیت ,فروش گرافیت سیگما,دی متیل سولفوکساید ,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,فرمامید,فروش فرمامید,پرکلریک لسید,فروش پرکلریک اسید مرک,پتاسیم هیدروژن فتالات,فروش پتاسیم هیدرژن فتالات مرک,استاندارد منیزیم,فروش استاندارد منیزیم مرک,استاندارد کلسیم,فروش استاندارد کلسیم مرک,2 مرکاپتو اتانول,فروش 2 مرکاپتو اتانول سیگما,سدیم دی سولفیت,فروش سدیم دی سولفیت مرک,پتاسیم هیدروکساید ,فروش پتاسیم هیدروکساید مرک,اسید نیتریک 65% ,فروش اسید نیتریک 65% مرک,پتاسیم یدید,فروش پتاسیم یدید مرک,آهن 2 سولفات هپتا هیدرات,فروش آهن 2 سولفات هپتا هیدرات مرک,دی کلرو متان,فروش دی کلرو متان مرک,سولفور,فروش سولفور مرک,سولفات منیزیم 7 آبه,فروش سولفات منیزیم 7 آبه مرک,آمونیوم سولفات,فروش آمونیوم سولفات مرک,فنل فتالئین ,فروش فنل فتالئین مرک,هگزا متیلن دی ایزو سیانات,فروش هگزا متیلن دی ایزو سیانات مرک,هیدروکلریک اسید ,فروش هیدروکلریک اسید مرک,اتانول,فروش اتانول مرک,فولین,فروش فولین مرک,دی ایزو پروپیل آمین ,فروش دی ایزو پروپیل آمین مرک,تترا ان بوتیل ارتو تیتانات ,فروش تترا ان بوتیل ارتو تیتانات مرک,تولوئن,فروش تولوئن مرک,فورفورال,فروش فورفورال مرک,پرکلریک اسید 60%,فروش پرکلریک اسید 60% مرک,دی کرومات پتاسیم,فروش دی کرومات پتاسیم مرک,دی متیل گلی اکسیم,فروش دی متیل گلی اکسیم مرک,ترت بوتیل متیل اتر,فروش ترت بوتیل متیل اتر مرک,سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات,فروش سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات سیگما,ان ایزو پروپیل اکریلامید,فروش ان ایزو پروپیل اکریلامید سیگما,اتیلن گلیکول دی متا اکریلات,فروش اتیلن گلیکول دی متا اکریلات مرک,نین هیدرین,فروش نین هیدرین مرک,پترولیوم بنزن ,فروش پترولیوم بنزن مرک,کلرامین تی تری هیدرات,فروش کلرامین تی تری هیدرات مرک,کلرید آمونیوم,فروش کلرید آمونیوم مرک,متیل متا اکریلات ,فروش متیل متا اکریلات مرک,ایزو اکتان ,فروش ایزو اکتان مرک,تری فلورو استیک اسید,فروش تری فلورو استیک اسید مرک,پلی دی متیل سیلوکسان ,فروش پلی دی متیل سیلوکسان مرک,فروش پلی دی متیل سیلوکسان سیگما,سدیم گلوکونات ,فروش سدیم گلوکونات سیگما,پترولیوم بنزن,پیریدین,فروش پیریدین مرک,سدیم بروماید,فروش سدیم بروماید مرک,سیکلو هگزانون,فروش سیکلو هگزانون مرک,تیترازول سود 0/1 نرمال,فروش تیترازول سود 0/1 نرمال مرک,متانول,فروش متانول مرک,سدیم استات تری هیدرات,فروش سدیم استات تری هیدرات مرک,ستیل الکل,فروش ستیل الکل مرک,هگزیل آمین,فروش هگزیل آمین مرک,آهن 2 سولفات 7 آبه,فروش آهن 2 سولفات 7 آبه مرک,کلسیم نیترات تترا هیدرات ,فروش کلسیم نیترات تترا هیدرات مرک,لوریک اسید,فروش لوریک اسید مرک,2 آمینو متیل پیریدین,فروش 2 آمینو متیل پیریدین مرک,تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید,فروش تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید مرک,دی اتیل مالونات,فروش دی اتیل مالونات مرک,متا اکریلامید,فروش متا اکریلامید مرک,پتاسیم دی هیدروژن فسفات ,فروش پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک,لانتانیوم اکساید,فروش لانتانیوم اکساید مرک,دی متیل سولفید,فروش دی متیل سولفید مرک,آمونیوم تیو سولفات,فروش آمونیوم تیوسولفات سیگما,پلی تترا هیدروفوران,فروش پلی تترا هیدروفوران ,متیل لورات,فروش متیل لورات مرک,سدیم سیکلامات,فروش سدیم سیکلامات مرک,ال آسکوربیک اسید,فروش ال آسکوربیک اسید سیگما,لیتیوم سولفات,فروش لیتیوم سولفات سیگما,4 تولوئن سولفونیل کلراید,فروش 4 تولوئن سولفونیل کلراید سیگما,پارافین,فروش پارافین مرک,محیط کشت اگار اگار,فروش محیط کشت اگار اگار مرک,تترا هیدرو فوران,فروش تترا هیدرو فوران مرک,سیترا کونیک اسید,فروش سیترا کونیک اسید سیگما,تری کلرو استیک اسید,فروش تری کلرو استیک اسید مرک,پتاسیم تیو سیانات ,فروش پتاسیم تیو سیانات مرک,سیکلوهگزیمید,فروش سیکلوهگزیمید سیگما,کلرید جیوه,فروش کلرید جیوه مرک,ستریماید آگار,فروش ستریماید آگار مرک,تری اتوکسی وینیل سیلان,فروش تری اتوکسی وینیل سیلان ,گالیک اسید ,فروش گالیک اسید سیگما,تیتانیوم اکساید,فروش تیتانیوم اکساید مرک,آنیلین,فروش آنیلین مرک,دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات ,فروش دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات مرک,n هپتان ,فروش n هپتان سیگما,پر استیک اسید,فروش پر استیک اسید مرک,هیامین,فروش هیامین مرک,استارچ,فروش استارچ مرک,کلسیم کلراید,فروش کلسیم کلراید مرک,p کلرانیل,فروش p کلرانیل مرک,محلول 25% آمونیاک,فروش محلول 25% آمونیاک مرک,پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک,نیترات نقره,فروش نیترات نقره مرک,اتیلن دی آمین,فروش اتیلن دی آمین ,هیدروکینون,فروش هیدروکینون مرک,نیتریک اسید 65%,فروش نیتریک اسید 65% مرک,هیدروکسیل آمونیوم کلراید,فروش هیدروکسیل آمونیوم کلراید سیگما,تری اتیل فسفیت,فروش تری اتیل فسفیت مرک,کبالت نیترات هگزا هیدرات,فروش کبالت نیترات هگزا هیدرات مرک,سدیم کلرید,فروش سدیم کلرید مرک,گلایسین,فروش گلایسین سیگما,اریتروزین ,فروش اریتروزین مرک,تترا سدیم دی فسفات دکا هیدرات,فروش تترا سدیم دی فسفات دکا هیدرات مرک,فروش استات روی 2آبه,پرکلریک اسید,پپسین,فروش پپسین مرک,تری اکتیل آمین,فروش تری اکتیل آمین مرک,کربنات باریوم,فروش کربنات باریوم مرک,دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه,فروش دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه مرک,استرانسیوم,فروش استرانسیوم سیگما,روتین هیدرات,فروش روتین هیدرات مرک,لائوریل سولفات براث,فروش لائوریل سولفات مرک,اوره,فروش اوره مرک,تریپل شوگر ,تریپل شوگر آیرن آگار,فروش تریپل شوگر آیرن آگار مرک,سدیم سولفات خشک,فروش سدیم سولفات خشک,دی وینیل بنزن,فروش دی وینیل بنزن مرک,جیوه,فروش جیوه مرک,تترا اتیلن گلایکول,فروش تترا اتیلن گلایکول مرک,سدیم هیدروکساید,فروش سدیم هیدروکساید سیگما,سیستامین دی هیدروکلراید,فروش سیستامین دی هیدروکلراید سیگما,پی تولوئیدین ,فروش پی تولوئیدین مرک,استیک اسید96%,فروش استیک اسید96% مرک,تیامین هیدروکلراید,فروش تیامین هیدروکلراید سیگما,اکریلوئیل کلراید,فروش اکریلوئیل کلراید مرک,اربیوم اکسید سیگما,فروش اربیوم اکسید سیگما,ید,فروش ید مرک,کافئین,فروش کافئین مرک,زیر کونیوم کلراید,فروش زیر کونیوم کلراید مرک,آب HPLC,فروش آب HPLC مرک,هیدروکلریک اسید,فروش هیدرو کلریک اسید مرک,استیل استون,فروش استیل استون مرک,پارارزانیلین ,فروش پارارزانیلین مرک,کلرو تری متیل سیلان,فروش کلرو تری متیل سیلان مرک,دی اتیل اتر,فروش دی اتیل اتر مرک,آمونیاک محلوا,امونیاک محلول,نوتریت آگار,فروش نوتریت آگار مرک,محلول زیرکونیوم پر اکساید,فروش محلول زیرکونیوم پر اکساید سیگما,فروش cod سل تست سیگما,پتاسیم پروکسی دی سولفات,فروش پتاسیم ,2 پروپانول,فروش 2 پروپانول مرک,استون,فروش استون مرک,سدیم یدات,فروش سدیم یدات مرک,سدیم تیو سولفات 2 آبه,فروش سدیم تیو سولفات 2 آبه مرک,سدیم هیدروژن کربنات,فروش سدیم هیدروژن کربنات مرک,کلرو دی فنیل فسفین,فروش کلرو دی فنیل فسفین مرک,سیس 2 هگزن ,فروش سیس 2 هگزن سیگما,3 متیل پنتان,فروش 3 متیل پنتان سیگما,ترت بوتیل هیدرو پراکساید,فروش ترت بوتیل هیدرو پراکساید مرک,اگزالیل کلراید,فروش اگزالیل کلراید مرک,فروش پروپیل بنزن سیگما,فروش بی بنزل سیگما,بی بنزل,2 متیل هگزان,فروش 2 متیل هگزان سیگما,متیل سیکلو هگزان,فروش متیل سیکلو هگزان سیگما,فروش 2 متیل هگزان,1 اکتین,فروش 1 اکتین سیگما,متیل سیکلو پنتان,فروش متیل سیکلو پنتان,2 متیل پنتان,فروش 2 متیل پنتان سیگما,محلول بتایین,فروش محلول بتایین سیگما,فروش پروپیدیم سیگما,سدیم بی کربنات سیگما,فروش محلول پیکریل سولفونیک اسید سیگما,اسپرمیدین,فروش اسپرمیدین سیگما,سابینین,فروش سابینین سیگما,پروپیلن گلایکول پروپیل اتر,فروش سلنیوم تترا کلراید سیگما,هگزانوئیک اسید سیگما,فروش هگزانوئیک اسید سیگما,اکریلونیتریل,فروش اکریلو نیتریل سیگما,فروش ,سیکلو پنتن,فروش سیکلوپنتن سیگما,فروش دی وینیل بنزن سیگما,محلول گلایگزال,فروش محلول گلایگزال سیگما,فروش 2 اتیل تولوئن,فروش 3 اتیل تولوئن,فروش ایزوبوتانول سیگما,ایزوبوتانول سیگما,3اتیل تولوئن,2اتیل تولوئن,ایزو آمیل الکل,فروش ایزو آمیل الکل مرک,اتیلن گلایکول,فروش اتیلن گلایکول مرک,فروش کلروتری متیل سیلان مرک,بنزوئیل پر اکساید,گلوتار دی آلدهید,دکانوئیک اسید,پلی استایرن سیگما,تریکوزان سیگما,دی سیکلو سرین سیگما,مایکو فنولیک اسید سیگما,اربیوم 3 نیترات 5 آبه,لوولینیک اسید سیگما,محلول هیدرازین سیگما,تیواستامید سیگما,سدیم اورتو وانادات,فروش سدیم اورتو وانادات سیگما,آلیل ,آلیل گلایسیدیل اتر,آلیل گلایسیدیل اتر سیگما,فروش پتاسیم سیانید سیگما,فروش کربن تترا کلراید,فروش پوترسین سیگما,گرافن اکساید,فروش گرافن اکساید,کلروژنیک اسید,فروش کلروژنیک اسید,فروش ال متیونین سیگما,فروش بنزیمیدازول سیگما,فروش سدیم بار بی تورات سیگما,تیونیل کلراید,سولفوریل کلراید مرک,فروش سولفوریل کلراید مرک,هیدروکسی آپاتایت,فروش هیدرو ,فروش هیدروکسی آپاتایت,فروش فنیل دی کلرو فسفات,فولیک اسید سیگما,فروش فولیک اسید,اتیل دی سولفید سیگما,فروش اتیل دی سولفید سیگما,فروش دی بوتیل آمین,دی بوتیل آمین سیگما,فروش محصولات سیگما,فروش محصولات مرک,فروش انواع موادهای آزمایشگاهی,نمایندگی فروش مرک,نمایندگی فروش سیگما,نمایندگی فروش ازولب

اسید سولفوریک

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

شرکت کیان پرتو تجهیز با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

در ذیل به بخش کوچکی از این اقلام اشاره می گردد .

 

فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا مانند :

Merck ,Sigma&Aldrich  , Acros , Scharlou , Qlab , Carlo , Alfaaesar

 

1-  فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ  sigma aldrich

2- فروش انواع آنزیم ها و نانو ذرات

3-  فروش مواد شیمیایی  شارلو Scharlou

4- فروش مواد  شیمیایی کارلو  Carlo

5- فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت Merck

6-فروش و واردات از کمپانی اکروس Acros

7- فروش محیط کشت مرک ، کیولب و بایولایف

8- فروش مواد شیمیایی آلفا ایسر  Alfaaesar

 

 

 

 

پلی سدیم 4 استایرن سولفونات
سیکلوهگزان
تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید
اکریلو نیتریل
تری اتیل فسفات
ypd آگار
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
ایزوبوتانول
n هپتان
دکستروز
متا اکریلامید
2اتیل تولوئن
آسپارتام
مالت اکسترکت
کلسیم هیدروکساید
3اتیل تولوئن
3 تری اتوکسی سیلیل پروپیل امین
پنی سیلین g سدیم سالت
لانتانیوم اکساید
4اتیل تولوئن
لینولئیک اسید
الاژیک اسید
سدیم تیو سولفات محلول
ایزوآمیل الکل
کلرید مس 2 آبه
استویوساید هیدرات
دی متیل سولفید
اتیلن گلایکول
پالمیتیک اسید
آلبومین سفیده تخم مرغ
اتیل بنزن
تری فنیل متانول
اولئیک اسید کد O1630
4 هیدروکسی بنزوئیک اسید
آنتی مونی اکساید
تری اتیل گلایکول دی بوتیل اتر
اولئیک اسید کد O1008
دی کاروون
آمونیوم تیوسولفات
گلوتارآلدهید
ریفامپیسین
آمونیوم مولیبدات
سدیم کلرید
دکائونیک اسید
استونیتریل
کلرامفنیکول
متیل لورات
بنزوئیل پر اکساید
اتیلن دی امین مس 2 
کلرید آهن3
سدیم سیکلامات
کلروتری متیل سیلان
سدیم هگزامتافسفات
پیررول
پلی تترا هیدروفوران
دی سیکلو سرین
ان و ان متیلن دی اکریلامید
B گالاکتوسیدازg5635
4 تولوئن سولفونیل کلراید 
تریکوزان
متانول 106007
B گالاکتوسیدازg5160
لیتیوم سولفات
پلی استایرن
استونیتریل
پلی میکسین b سولفات سالت
ال اسکوربیک اسید
بنزیل بروماید
بروموفرم
اسید سوکسینیک
محیط کشت آگار آگار
مایکو فنولیک اسید
سیکلوهگزان
بوتیل هیدروکسی تولوئن
متانول
محلول هیدرازین
اس سولفام 
اکتانول
تترا هیدرو فوران
لوولینیک اسید
ساخارین
n آمیل الکل
باریم کلراید دی هیدرات
اربیوم 3 نیترات 5 آبه
فرمالدهید
سدیم استات تری هیدرات
پارافین
تیو استامید
گلوتاردیالدهید کد 820603 مرک
پتاسیم هگزا سیانو فرات 3آبه
سیکلوهگزیمید
آلیل گلایسیدیل اتر
سدیم بروماید
سدیم تیو سولفات محلول
پتاسیم تیو سیانات
سدیم اورتو وانادات
استیک اسید
پتاسیم تیو سیانات
تری کلرو استیک اسید
دسیل آمین
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
پکتین
سیترا کونیک اسید
پتاسیم سیانید
اوریک اسید
سدیم کربوکسی متیل سلولز
تری اتوکسی وینیل سیلان
کربن تترا کلراید
پراکسیداز
هیدروکلریک اسید 37%
ستریماید آگار
پوترسین
نیترات پتاسیم
سدیم هیدروکساید
کلرید جیوه
نانو کلی هیدرو فیلیک بنتونیت
هیدروژن پراکساید 30%
پتاسیم کلرید
تیتانیوم اکساید
استات سرب 3 آبه
فنل کد P1037
هیدرازین هیدرات
آنیلین
بروموپیرویک اسید 
اسید بوریک
1-بوتانول
گالیک اسید
گرافن اکساید
4 آمینو آنتی پیرین
n-هگزان
n هپتان
بنزوئیل کلراید
فنل کد 822296 مرک
ایزو فوران دی ایزوسیانات
دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات
محلول پروپارژیل بروماید
فنل کد 100206 مرک
تویین85
کلسیم کلراید
کلروژنیک اسید
فنل کد 100201 مرک
اسپن80
استارچ
ایمیدازول
2 و 6 دی هیدروکسی استوفنون
لانتانیوم تری اکساید
هیامین
تیونیل کلراید
ا بروموبوتان
2-اتیل هگزیل امین
پراستیک اسید
سدیم باربی تورات
2 , 2 , 6 , 6 تترامتیل پیپریدین 1 اکسیل
n-هگزا دکان
نیترات نقره
بنزیمیدازول
گلوتاردیالدهید 814393
محلول تترا متیل بنزیدین
پتاسیم دی هیدروژن فسفات محلول
ال متیونین
استون
هگزیل استات
محلول 25% آمونیاک
فنیل دی کلرو فسفات
پلی وینیل الکل P1763 سیگما
اکتیل امین
p کلرانیل
هیدروکسی آپاتایت
دی اتیل اتر
تیوفن
هیدروکینون
اتیل متان سولفونات
وانیلیک اسید
اکریلامید
نیتریک اسید 65%
سولفوریل کلراید
اتانول کد 100983
پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدرات
اتیلن دی آمین
فولیک اسید
اتیل استات
لاکتوز مونو هیدرات
اریتروزین
دی بوتیل آمین
تتراهیدروفوران کد 108101
سدیم آزید
گلایسین
اتیل دی سولفید
تری اتیل سیترات
N-تترا متیل اتیلن دی امین 
سدیم کلرید
باربیتوریک اسید 
رتینوئیک اسید
2 هیدروکسی 5 نیترو بنزال دهید
کبالت نیترات هگزا هیدرات
فولیک اسید 
کلروفرم کد 102445
2-برومو اتانول
تری اتیل فسفیت
2-پروپانول
کلروفرم کد 102431
تری بوتیل فسفات
هیدروکسیل آمونیوم کلراید
اسید سولفوریک 
1 کلرونفتالن
سدیم پلی اکریلات
تترا سدیم دی فسفات دکا هیدرات
گلوتاتیون 
تریپتیک سوی براث 
سولفات روی 7 آبه
پرکلریک اسید 70%
سیلیمارین 
دی متیل سولفوکساید
سدیم بی تارتارات مونو هیدرات
تری اتیل فسفیت
گاز پک نوع A
1 و 4 دی اکسان
آلژینیک اسید سدیم سالت
پودر کریستال ویوله
بلاد آگار 
پلی دی متیل سیلوکسان
متیل سلولز
استات روی 2 آبه
ای ام بی آگار 
کیتوسان
کلرید منیزیم 6 آبه
پپسین
بوتیریک اسید 
تترا هیدرو فوران 108114
کاتالاز
تری اکتیل آمین
پلی وینیل الکل 
بروموبنزن
سدیم تنگستات 2 آبه
کربنات باریوم
سدیم دو دسیل بنزن سولفونات
فلز منیزیم
2 برومو ایزو بوتیریل برومید
دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه
دی متیل سولفوکساید
کلرید بیسموت
اتیل متیل کتون
استرانسیوم کربنات
سدیم هیدروژن سولفات 
3 کلروبنزوئیک اسید
آمونیوم پراکسو دی سولفات
روتین هیدرات
تتراتیونات نووبیوسین براث
3- 2,3 اپوکسی پروپوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان
گلیسیرول 85%
5 سولفوسالیسیلیک اسید 2 آبه 
مکانکی آگار 
دی بوتیل فتالات
کربنات سدیم 10 آبه
لائوریل سولفات براث
ارتو فسفریک اسید 
تترا هیدرو فوران خشک
استالدهید
سدیم سولفات خشک
محلول بافر آمونیوم 
کلرو متیل تری متیل سیلان
فنیل برونیک اسید
تریپیل شوگر آیرن آگار
فولیک اسید 
اسید سولفوریک
گرافیت
اوره 108487
OGYE آگار 
2 دی متیل آمینو اتیل متا اکریلات
دی متیل سولفوکساید
اوره 818710
سدیم کربنات
متا اکریلیک اسید
فرمامید
سدیم هیدروکساید
ان-هگزان
2 هیدروکسی اتیل متا اکریلات
پرکلریک اسید
تترا اتیلن گلایکول
4-تریتیل آنیلین
پلی کاپرولاکتون
پتاسیم هیدروژن فتالات
جیوه
استایرن
آکریلیک اسید
استاندارد منیزیم
دی وینیل بنزن
روغن ایمرسیون
دی اتیلن تری آمین
استاندارد کلسیم
اتیل سلولز
پروپیلن گلیکول
اوره سیگما
پتاسیم یدید
تیامین هیدروکلراید
ایزوپروپیل میریستات
دی اتیل اتر 100929
اسید نیتریک 65%
استیک اسید96%
دی گالاکتوز
تری اتیل آمین
پتاسیم هیدروکساید
پی تولوئیدین
محیط کشت لاکتوز براث
تولوئن 108325 مرک
سدیم دی سولفیت
سیستامین دی هیدروکلراید
سدیم هگزا متا فسفات 
متانول 106012 مرک
2 مرکاپتو اتانول
زیرکونیوم کلراید
فسفروس تری بروماید
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر
آمونیوم سولفات 
ید
دی کلر و متان 
بافر پپتون واتر
سولفات منیزیم 7 آبه
کافئین
سدیم نیتریت 
دی اتیل اتر 100921
سولفور
آب HPLC
سدیم تارتارات دی هیدرات
سدیم دو دسیل سولفات
دی کلرو متان
اربیوم اکسید
زینک کلراید 
4 هیدروکسی استانیلید
آهن 2 سولفات هپتا هیدرات
اکریلوئیل کلراید
لاکتو فنل بلو 
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید
هگزا متیلن دی ایزو سیانات
پارارزانیلین کلراید
مالاشیت گرین اگزالات 
محلول امونیوم سولفید
فنل فتالئین
استیل استون
متیلن بلو 
سدیم فسفات
دی ایزو پروپیل آمین
هیدروکلریک اسید
محیط کشت تریپتیک سوی آگار 
فروکتوز
فولین
کلرو تری متیل سیلان
محلول بافر 7
سیستامین دی هیدرو کلراید
اتانول 100974
نوتریت آگار 
پتاسیم کرومات 
معرف اکسیداز
هیدروکلریک اسید
کاتالاز 
محلول بافر 4
پتاسیم هگزا سیانو فرات
پرکلریک اسید 60%
آمونیاک محلول25%
محلول بافر 10
ترت بوتانول
فورفورال
دی اتیل اتر
سولفوریک اسید 
تری اتیل فسفات
تولوئن
پتاسیم پروکسو دی سولفات
فنانترولین
پلی وینیل بوتیرال
تترا ان بوتیل ارتو تیتانات
COD سل تست
گلایسین 
تویین20
ترت بوتیل متیل اتر
محلول زیر کونیوم پراکساید
نفتول گرین 
تویین60
دی متیل گلی اکسیم
سدیم هیدروژن کربنات
سدیم پراکسید
اگزن
دی کرومات پتاسیم
سدیم تیو سولفات 5 آبه
4 دی متیل آمینو پریدین 
سیکلوهگزان
هیدروفلوریک اسید 40%
سدیم یدات
ایزوپروپیل 
سدیم کلرو استات
کلرید آمونیوم
استون
بوتانول
دی پتاسیم هیدروژن فسفات
کلرامین تی تری هیدرات
2 پروپانول
پتاسیم هیدروکسید
کولین کلراید
پترولیوم بنزن
کلرو دی فنیل فسفین
تترا اتیل پنتامین 
بتائین
نین هیدرین
اتیل استات
بنزوتریازول 
پتاسیم فسفات مونو بازیک
اتیلن گلیکول دی متا اکریلات
دی متیل سولفوکساید
فسفوریک اسید 
پتاسیم دی هیدروژن فسفات
ان ایزو پروپیل اکریلامید
اگزالیل کلراید
اتانول
پتاسیم فسفات دی بازیک
سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات
ترت بوتیل هیدرو پراکساید
کلرو بوتان 
اتام بوتول دی هیدروکلراید
پلی دی متیل سیلوکسان
3 متیل پنتان
تترااتیل پنتامین 
ایزونیازید
تری فلورو استیک اسید
سیس 2 هگزن
محیط کشت دکستروز کازئین پپتون آگار 
تیترازول نیترات نقره 0.1
ایزواکتان
بی بنزل
زینک سولفات مونوهیدرات 
پلیت کانت آگار
متیل متا اکریلات
2 متیل هگزان
EC براث
دکستروز آگار
پیریدین
متیل سیکلو هگزان
متانل 
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر
پترولیوم بنزن
1 اکتین
فتال دی آلدهید 
بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث 
سدیم گلوکونات
متیل سیکلو پنتان
پروپان دیول 
مانیتول سالت فنل رد آگار
لیتیم تترا هیدرو بورات
2 متیل پنتان
زینک سولفات هپتو هیدرات 
فلوید تیو گلیکولات مدیوم 
سدیم بروماید 106363
پروپیل بنزن
محیط کشت دکستروز کازئین پپتون  آگار 
برین هارت اینفیوژن براث 
سیکلو هگزانون
محلول بتایین
بیسموت نیترات 
سولفات مس 5 آبه
تری متوکسی متیل سیلان
اسپرمین
پولگون 
سدیم هیدروکساید
آلومینیوم هیدروکساید
پروپیدیم یدید
کلسیم کلراید 
تریپتون واتر
آهن 2 سولفات 7 آبه
پروپیلن گلایکول پروپیل اتر
تیونیل کلراید 
ال بی براث
هگزیل آمین
سابینین
سولفیت سدیم 
کلرید کلسیم 2 آبه
متانول 106008
اسپرمیدین
تتراپلکس III اتیلن دی آمین تترا استیک اسید
اسپن 60
ستیل الکل
سدیم بی کربنات
تیترازول اسید سولفوریک 
دی سوربیتول
سدیم استات تری هیدرات
محلول پیکریل سولفونیک اسید
دی کلر و متان 
استارچ
تیترازول سود 0/1 نرمال
هگزانوئیک اسید
تیترازول پتاسیم پر منگنات 
تیتانیوم ایزوپروپوکساید
2 آمینو متیل پیریدین
سلنیوم تترا کلراید
سباسیک اسید
گوایکول
لوریک اسید 
محلول گلایگزال
محیط کشت دستروز کازئین پپتون 
هیدروژن پروکساید سولوشن
کلسیم نیترات تترا هیدرات
دی وینیل بنزن
دو دسیل سولفات سدیم 
2 تیوباربیتوریک اسید
دی اتیل مالونات
سیکلوپنتن
محیط موسل براث
1 نفتیل آمین 
اوره براث مرک 
محیط دی ان ایز تست آگار 
محیط کشت لیسین آیرون آگار 
اسید سیتریک 
    پرکلریک اسید
محیط کشت بیسموت سولفیت آگار
محیط سلنیت سیستین 
محیط کشت YGC آگار 
تری سدیم سیترات
سیتریک اسید 
پتاسیم سوربات 
تترا ان بوتیل آمونیوم
1-2 پروپیلن اکسید 
فسفریل کلراید 
هگزا فلوئورو ایزو پروپانول
تریس هیدروکسی متیل آمینو متان هیدرو کلراید 
ساکاروز
محیط کشت برین هارت آگار 
آلبومین گاوی 
پلیت کانت اسکیمد میلک آگار 
هیدروکلریک اسید 
بافر تی بی ای 
سافرانین او 
محلول بافر 
ان هگزان 
هیدروکسید باریم 
سدیم هیدروکساید 
اسید نیتریک 
سدیم استات 
کریستال ویولت 
تری سدیم سیترات 
اکسید وانادیوم استیل استونات 
پارا آنیسیدین
پلی تترا هیدرو فوران 
محیط کشت MRS براث
گوآندینیم کلراید 
ان هپتان 
1-هپتن 
استات روی 
ان آمیل الکل 
دی فسفروز پنتو اکسید 
نیترات نقره 
ان لائورویل سارکوزین سدیم سالت
اسید نیتریک 
فورمیک اسید 
ان هگزان 
کوپر 2 اکساید 
بی فنیل 
1-بوتانول 
دیمتیل آمینو بنزالدئید
پیریدین 
بوتیرو فنون
قلع 4 کلراید 
استات روی 
1-هپتن 
ان هپتان 
انهگزان
 
فورمیک اسید 
دی-مالیک اسید  
2متیل ایمیندازول
دی متیل استامید
ان آمیل الکل
اسید نیتریک
ان لائورویل سارکوزین سدیم سالت
نیترات نقره
 
دی فسفروز پنتو اکسید
تترا بوتیل آمونیوم هیدروکسید
2 و 6 دی ترت بوتیل پی کرسول
پلی وینیل الکل
گوآنیدینیوم کلرید
گلوکز
هگزادسیل تری متیل آمونیوم بروماید
سیس 9 اکتادسن 
بنزیل الکل
پتاسیم کلراید
پتاسیم هیدروژن فتالئات
گوآنیدینیوم کلرید
بوتیل هیدروکسی آنیزول

 

ال اسکوربیک اسید
ال لیسین منوهیدرو کلراید
بریج, 35
1و2 دی کلرواتان
تارتاریک اسید
ورق TLC
دی سدیم هیدروژن فسفات دودکا هیدرات

 

پیریدین 2 کربالدهید
ید مونو کلراید

 

و3و5 تری متیل سیکلو هگزانول
لاکتوز براث

 

1و13 دی آمینو 4و7و10 تری اگزا تری دکان 
استامید ید

تریس هیدروکسی متیل آمینو متان ترو متامول

فنازین
ایمینو دی استیک اسید
سیلیکاژل
آمونیوم پر اکسو دی سولفات
کلرواستیک اسید

 

ترفتالیک اسید


هگزامتیلن تترامین

 

هیدرازینیوم سولفات

 

سدیم استات سوپراپیور
قلع II کلراید دی هیدرات

 

مورفولین

 

دی ال تروپیک اسید

 

کورکومین

 

اتیل کلرو استات

 

نیترو آنیلین4
سدیم دی هیدروژن فسفات منوهیدرات
اسید بوریک
محیط کشت نوترینت براث

 

دی سدیم ال تارترات دی هیدرات
کاپرولاکتون
محیط کشت پوتاتو دکستروز آگا

 

پتاسیم برهیدرید
1و1و1و3و3و3 هگزا متیل دی سیلازان

 

دی متیل آدیپات
متانول
دی متیل اتیلن دیامین
       

تمام تلاش ما بر اینست که مواد مورد نیاز شما محققین و اساتید گرامی با کیفیتی مطلوب در اسرع وقت به دستتان برسد.

و بسیاری محصولات دیگر که برای اطلاع از آنها می توانید با همکاران مجرب ما در این بخش تماس حاصل فرمایید .

 


دیدگاه خود را بیان کنید