واردات و فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد شیمیایی,فروش مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد ازمایشگاهی,مواد شیمیایی ازمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی مرک آلمان,مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی,قیمت مواد شیمیایی ازمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی مرک,مواد شیمیایی ازمایشگاهی سیگما,نمایندگی مواد شیمیایی سیگما,قیمت مواد شیمیایی سیگما,فروش محیط کشت ازمایشگاهی,فروش نانو ذرات,فروش حلال شیمیایی,فروش تیترازول ها,مواد شیمیایی,مواد شیمیایی آزمایشگاهی,فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی,قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهی,مواد شیمیایی مرک,فروش مواد شیمیایی merck,قیمت مواد شیمیایی merck,مواد شیمیایی سیگما,مواد شیمیایی sigma,فروش مواد شیمیایی سیگما,فروش مواد شیمیایی sigma,قیمت مواد شیمیایی sigma,مواد شیمیایی آلدریچ,مواد شیمیایی aldrich,فروش مواد شیمیایی آلدریچ,فروش مواد شیمیایی ALDRICH,قیمت مواد شیمیایی الدریچ,قیمت مواد شیمیایی ALDRICH,نانوذرات,فروش نانوذرات,قیمت نانوذرات,پلی سدیم 4 استایرن سولفونات سیگما,Poly sodium 4-styrenesulfonate,سدیم پلی اکریلات,فروش سدیم پلی اکریلات سیگما,سولفات روی 7 آبه,فروش سولفات روی 7 آبه مرک,سدیم بی تارتارات مونو هیدرات,فروش سدیم بی تارتارات مونو هیدرات ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی مرک ,انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما,آلژینیک اسید سدیم سالت,فروش آلژینیک اسید سدیم سالت ,متیل سلولز,فروش متیل سلولز سیگما,کلرید منیزیم 6 آبه,فروش کلرید منیزیم 6 آبه مرک,کاتالاز,فروش کاتالاز سیگما,سدیم تنگستات 2 آبه,فروش سدیم تنگستات 2 آبه مرک,2 برومو ایزو بوتیریل برومید,فروش 2 برومو ایزو بوتیریل برومید مرک,اتیل متیل کتون,فروش اتیل متیل کتون مرک,آمونیوم پراکسو دی سولفات,فروش آمونیوم پراکسو دی سولفات مرک,گلیسیرول 85%,فروش گلیسیرول 85% مرک,کربنات سدیم 10آبه,فروش کربنات سدیم 10آبه مرک,استالدهید,فروش استالدهید مرک,دی متیل سولفوکساید,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,گرافیت ,فروش گرافیت سیگما,دی متیل سولفوکساید ,فروش دی متیل سولفوکساید مرک,فرمامید,فروش فرمامید,پرکلریک لسید,فروش پرکلریک اسید مرک,پتاسیم هیدروژن فتالات,فروش پتاسیم هیدرژن فتالات مرک,استاندارد منیزیم,فروش استاندارد منیزیم مرک,استاندارد کلسیم,فروش استاندارد کلسیم مرک,2 مرکاپتو اتانول,فروش 2 مرکاپتو اتانول سیگما,سدیم دی سولفیت,فروش سدیم دی سولفیت مرک,پتاسیم هیدروکساید ,فروش پتاسیم هیدروکساید مرک,اسید نیتریک 65% ,فروش اسید نیتریک 65% مرک,پتاسیم یدید,فروش پتاسیم یدید مرک,آهن 2 سولفات هپتا هیدرات,فروش آهن 2 سولفات هپتا هیدرات مرک,دی کلرو متان,فروش دی کلرو متان مرک,سولفور,فروش سولفور مرک,سولفات منیزیم 7 آبه,فروش سولفات منیزیم 7 آبه مرک,آمونیوم سولفات,فروش آمونیوم سولفات مرک,فنل فتالئین ,فروش فنل فتالئین مرک,هگزا متیلن دی ایزو سیانات,فروش هگزا متیلن دی ایزو سیانات مرک,هیدروکلریک اسید ,فروش هیدروکلریک اسید مرک,اتانول,فروش اتانول مرک,فولین,فروش فولین مرک,دی ایزو پروپیل آمین ,فروش دی ایزو پروپیل آمین مرک,تترا ان بوتیل ارتو تیتانات ,فروش تترا ان بوتیل ارتو تیتانات مرک,تولوئن,فروش تولوئن مرک,فورفورال,فروش فورفورال مرک,پرکلریک اسید 60%,فروش پرکلریک اسید 60% مرک,دی کرومات پتاسیم,فروش دی کرومات پتاسیم مرک,دی متیل گلی اکسیم,فروش دی متیل گلی اکسیم مرک,ترت بوتیل متیل اتر,فروش ترت بوتیل متیل اتر مرک,سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات,فروش سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات سیگما,ان ایزو پروپیل اکریلامید,فروش ان ایزو پروپیل اکریلامید سیگما,اتیلن گلیکول دی متا اکریلات,فروش اتیلن گلیکول دی متا اکریلات مرک,نین هیدرین,فروش نین هیدرین مرک,پترولیوم بنزن ,فروش پترولیوم بنزن مرک,کلرامین تی تری هیدرات,فروش کلرامین تی تری هیدرات مرک,کلرید آمونیوم,فروش کلرید آمونیوم مرک,متیل متا اکریلات ,فروش متیل متا اکریلات مرک,ایزو اکتان ,فروش ایزو اکتان مرک,تری فلورو استیک اسید,فروش تری فلورو استیک اسید مرک,پلی دی متیل سیلوکسان ,فروش پلی دی متیل سیلوکسان مرک,فروش پلی دی متیل سیلوکسان سیگما,سدیم گلوکونات ,فروش سدیم گلوکونات سیگما,پترولیوم بنزن,پیریدین,فروش پیریدین مرک,سدیم بروماید,فروش سدیم بروماید مرک,سیکلو هگزانون,فروش سیکلو هگزانون مرک,تیترازول سود 0/1 نرمال,فروش تیترازول سود 0/1 نرمال مرک,متانول,فروش متانول مرک,سدیم استات تری هیدرات,فروش سدیم استات تری هیدرات مرک,ستیل الکل,فروش ستیل الکل مرک,هگزیل آمین,فروش هگزیل آمین مرک,آهن 2 سولفات 7 آبه,فروش آهن 2 سولفات 7 آبه مرک,کلسیم نیترات تترا هیدرات ,فروش کلسیم نیترات تترا هیدرات مرک,لوریک اسید,فروش لوریک اسید مرک,2 آمینو متیل پیریدین,فروش 2 آمینو متیل پیریدین مرک,تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید,فروش تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید مرک,دی اتیل مالونات,فروش دی اتیل مالونات مرک,متا اکریلامید,فروش متا اکریلامید مرک,پتاسیم دی هیدروژن فسفات ,فروش پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک,لانتانیوم اکساید,فروش لانتانیوم اکساید مرک,دی متیل سولفید,فروش دی متیل سولفید مرک,آمونیوم تیو سولفات,فروش آمونیوم تیوسولفات سیگما,پلی تترا هیدروفوران,فروش پلی تترا هیدروفوران ,متیل لورات,فروش متیل لورات مرک,سدیم سیکلامات,فروش سدیم سیکلامات مرک,ال آسکوربیک اسید,فروش ال آسکوربیک اسید سیگما,لیتیوم سولفات,فروش لیتیوم سولفات سیگما,4 تولوئن سولفونیل کلراید,فروش 4 تولوئن سولفونیل کلراید سیگما,پارافین,فروش پارافین مرک,محیط کشت اگار اگار,فروش محیط کشت اگار اگار مرک,تترا هیدرو فوران,فروش تترا هیدرو فوران مرک,سیترا کونیک اسید,فروش سیترا کونیک اسید سیگما,تری کلرو استیک اسید,فروش تری کلرو استیک اسید مرک,پتاسیم تیو سیانات ,فروش پتاسیم تیو سیانات مرک,سیکلوهگزیمید,فروش سیکلوهگزیمید سیگما,کلرید جیوه,فروش کلرید جیوه مرک,ستریماید آگار,فروش ستریماید آگار مرک,تری اتوکسی وینیل سیلان,فروش تری اتوکسی وینیل سیلان ,گالیک اسید ,فروش گالیک اسید سیگما,تیتانیوم اکساید,فروش تیتانیوم اکساید مرک,آنیلین,فروش آنیلین مرک,دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات ,فروش دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات مرک,n هپتان ,فروش n هپتان سیگما,پر استیک اسید,فروش پر استیک اسید مرک,هیامین,فروش هیامین مرک,استارچ,فروش استارچ مرک,کلسیم کلراید,فروش کلسیم کلراید مرک,p کلرانیل,فروش p کلرانیل مرک,محلول 25% آمونیاک,فروش محلول 25% آمونیاک مرک,پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک,نیترات نقره,فروش نیترات نقره مرک,اتیلن دی آمین,فروش اتیلن دی آمین ,هیدروکینون,فروش هیدروکینون مرک,نیتریک اسید 65%,فروش نیتریک اسید 65% مرک,هیدروکسیل آمونیوم کلراید,فروش هیدروکسیل آمونیوم کلراید سیگما,تری اتیل فسفیت,فروش تری اتیل فسفیت مرک,کبالت نیترات هگزا هیدرات,فروش کبالت نیترات هگزا هیدرات مرک,سدیم کلرید,فروش سدیم کلرید مرک,گلایسین,فروش گلایسین سیگما,اریتروزین ,فروش اریتروزین مرک,تترا سدیم دی فسفات دکا هیدرات,فروش تترا سدیم دی فسفات دکا هیدرات مرک,فروش استات روی 2آبه,پرکلریک اسید,پپسین,فروش پپسین مرک,تری اکتیل آمین,فروش تری اکتیل آمین مرک,کربنات باریوم,فروش کربنات باریوم مرک,دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه,فروش دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه مرک,استرانسیوم,فروش استرانسیوم سیگما,روتین هیدرات,فروش روتین هیدرات مرک,لائوریل سولفات براث,فروش لائوریل سولفات مرک,اوره,فروش اوره مرک,تریپل شوگر ,تریپل شوگر آیرن آگار,فروش تریپل شوگر آیرن آگار مرک,سدیم سولفات خشک,فروش سدیم سولفات خشک,دی وینیل بنزن,فروش دی وینیل بنزن مرک,جیوه,فروش جیوه مرک,تترا اتیلن گلایکول,فروش تترا اتیلن گلایکول مرک,سدیم هیدروکساید,فروش سدیم هیدروکساید سیگما,سیستامین دی هیدروکلراید,فروش سیستامین دی هیدروکلراید سیگما,پی تولوئیدین ,فروش پی تولوئیدین مرک,استیک اسید96%,فروش استیک اسید96% مرک,تیامین هیدروکلراید,فروش تیامین هیدروکلراید سیگما,اکریلوئیل کلراید,فروش اکریلوئیل کلراید مرک,اربیوم اکسید سیگما,فروش اربیوم اکسید سیگما,ید,فروش ید مرک,کافئین,فروش کافئین مرک,زیر کونیوم کلراید,فروش زیر کونیوم کلراید مرک,آب HPLC,فروش آب HPLC مرک,هیدروکلریک اسید,فروش هیدرو کلریک اسید مرک,استیل استون,فروش استیل استون مرک,پارارزانیلین ,فروش پارارزانیلین مرک,کلرو تری متیل سیلان,فروش کلرو تری متیل سیلان مرک,دی اتیل اتر,فروش دی اتیل اتر مرک,آمونیاک محلوا,امونیاک محلول,نوتریت آگار,فروش نوتریت آگار مرک,محلول زیرکونیوم پر اکساید,فروش محلول زیرکونیوم پر اکساید سیگما,فروش cod سل تست سیگما,پتاسیم پروکسی دی سولفات,فروش پتاسیم ,2 پروپانول,فروش 2 پروپانول مرک,استون,فروش استون مرک,سدیم یدات,فروش سدیم یدات مرک,سدیم تیو سولفات 2 آبه,فروش سدیم تیو سولفات 2 آبه مرک,سدیم هیدروژن کربنات,فروش سدیم هیدروژن کربنات مرک,کلرو دی فنیل فسفین,فروش کلرو دی فنیل فسفین مرک,سیس 2 هگزن ,فروش سیس 2 هگزن سیگما,3 متیل پنتان,فروش 3 متیل پنتان سیگما,ترت بوتیل هیدرو پراکساید,فروش ترت بوتیل هیدرو پراکساید مرک,اگزالیل کلراید,فروش اگزالیل کلراید مرک,فروش پروپیل بنزن سیگما,فروش بی بنزل سیگما,بی بنزل,2 متیل هگزان,فروش 2 متیل هگزان سیگما,متیل سیکلو هگزان,فروش متیل سیکلو هگزان سیگما,فروش 2 متیل هگزان,1 اکتین,فروش 1 اکتین سیگما,متیل سیکلو پنتان,فروش متیل سیکلو پنتان,2 متیل پنتان,فروش 2 متیل پنتان سیگما,محلول بتایین,فروش محلول بتایین سیگما,فروش پروپیدیم سیگما,سدیم بی کربنات سیگما,فروش محلول پیکریل سولفونیک اسید سیگما,اسپرمیدین,فروش اسپرمیدین سیگما,سابینین,فروش سابینین سیگما,پروپیلن گلایکول پروپیل اتر,فروش سلنیوم تترا کلراید سیگما,هگزانوئیک اسید سیگما,فروش هگزانوئیک اسید سیگما,اکریلونیتریل,فروش اکریلو نیتریل سیگما,فروش ,سیکلو پنتن,فروش سیکلوپنتن سیگما,فروش دی وینیل بنزن سیگما,محلول گلایگزال,فروش محلول گلایگزال سیگما,فروش 2 اتیل تولوئن,فروش 3 اتیل تولوئن,فروش ایزوبوتانول سیگما,ایزوبوتانول سیگما,3اتیل تولوئن,2اتیل تولوئن,ایزو آمیل الکل,فروش ایزو آمیل الکل مرک,اتیلن گلایکول,فروش اتیلن گلایکول مرک,فروش کلروتری متیل سیلان مرک,بنزوئیل پر اکساید,گلوتار دی آلدهید,دکانوئیک اسید,پلی استایرن سیگما,تریکوزان سیگما,دی سیکلو سرین سیگما,مایکو فنولیک اسید سیگما,اربیوم 3 نیترات 5 آبه,لوولینیک اسید سیگما,محلول هیدرازین سیگما,تیواستامید سیگما,سدیم اورتو وانادات,فروش سدیم اورتو وانادات سیگما,آلیل ,آلیل گلایسیدیل اتر,آلیل گلایسیدیل اتر سیگما,فروش پتاسیم سیانید سیگما,فروش کربن تترا کلراید,فروش پوترسین سیگما,گرافن اکساید,فروش گرافن اکساید,کلروژنیک اسید,فروش کلروژنیک اسید,فروش ال متیونین سیگما,فروش بنزیمیدازول سیگما,فروش سدیم بار بی تورات سیگما,تیونیل کلراید,سولفوریل کلراید مرک,فروش سولفوریل کلراید مرک,هیدروکسی آپاتایت,فروش هیدرو ,فروش هیدروکسی آپاتایت,فروش فنیل دی کلرو فسفات,فولیک اسید سیگما,فروش فولیک اسید,اتیل دی سولفید سیگما,فروش اتیل دی سولفید سیگما,فروش دی بوتیل آمین,دی بوتیل آمین سیگما,فروش محصولات سیگما,فروش محصولات مرک,فروش انواع موادهای آزمایشگاهی,نمایندگی فروش مرک,نمایندگی فروش سیگما,نمایندگی فروش ازولب

انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط های کشت از کمپانی های مرک (MERCK) ، سیگما (SIGMA) ، شارلو (SCHARLOU ) ، کیولب (QUELAB) و کارلو (CARLO) و آلفا ایسر ( alfaaesar)

کیان پرتو تجهیز

کلیه تجهیزات آزمایشگاهی، مواد شیمیایی و شیشه آلات آزمایشگاهی

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 

شرکت کیان پرتو تجهیز با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

در ذیل به بخش کوچکی از این اقلام اشاره می گردد .

فروش و توزیع انواع مواد تخصصی آزمایشگاهی از معتبرترین برندهای دنیا مانند :

Merck ,Sigma&Aldrich  , Acros , Scharlou , Qlab , Carlo , Alfaaesar

 

1- فروش مواد شیمیایی سیگما آلدریچ  sigma aldrich

2- فروش انواع آنزیم ها و نانو ذرات

3-  فروش مواد شیمیایی  شارلو Scharlou

4- فروش مواد  شیمیایی کارلو  Carlo

5- فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی و محیط کشت Merck

6-فروش و واردات از کمپانی اکروس Acros

7- فروش محیط کشت مرک ، کیولب و بایولایف

8- فروش مواد شیمیایی آلفا ایسر Alfaaesar

 

پلی سدیم 4 استایرن سولفونات سیکلوهگزان تترا اتیل آمونیوم هیدروکساید اکریلو نیتریل  
تری اتیل فسفات ypd آگار پتاسیم دی هیدروژن فسفات ایزوبوتانول
n هپتان دکستروز متا اکریلامید 2اتیل تولوئن
آسپارتام مالت اکسترکت کلسیم هیدروکساید 3اتیل تولوئن
3 تری اتوکسی سیلیل پروپیل امین پنی سیلین g سدیم سالت لانتانیوم اکساید 4اتیل تولوئن
لینولئیک اسید الاژیک اسید سدیم تیو سولفات محلول ایزوآمیل الکل
کلرید مس 2 آبه استویوساید هیدرات دی متیل سولفید اتیلن گلایکول
پالمیتیک اسید آلبومین سفیده تخم مرغ اتیل بنزن تری فنیل متانول
اولئیک اسید کد O1630 4 هیدروکسی بنزوئیک اسید آنتی مونی اکساید تری اتیل گلایکول دی بوتیل اتر
اولئیک اسید کد O1008 دی کاروون آمونیوم تیوسولفات گلوتارآلدهید
ریفامپیسین آمونیوم مولیبدات سدیم کلرید دکائونیک اسید
استونیتریل کلرامفنیکول متیل لورات بنزوئیل پر اکساید
اتیلن دی امین مس 2  کلرید آهن3 سدیم سیکلامات کلروتری متیل سیلان
سدیم هگزامتافسفات پیررول پلی تترا هیدروفوران دی سیکلو سرین
ان و ان متیلن دی اکریلامید

B گالاکتوسیدازg5635

4 تولوئن سولفونیل کلراید 

تریکوزان
متانول 106007 B گالاکتوسیدازg5160 لیتیوم سولفات پلی استایرن
استونیتریل پلی میکسین b سولفات سالت ال اسکوربیک اسید بنزیل بروماید
بروموفرم اسید سوکسینیک محیط کشت آگار آگار مایکو فنولیک اسید
سیکلوهگزان بوتیل هیدروکسی تولوئن متانول محلول هیدرازین
اس سولفام  اکتانول تترا هیدرو فوران لوولینیک اسید
ساخارین n آمیل الکل باریم کلراید دی هیدرات اربیوم 3 نیترات 5 آبه
فرمالدهید سدیم استات تری هیدرات پارافین تیو استامید
گلوتاردیالدهید کد 820603 مرک پتاسیم هگزا سیانو فرات 3آبه سیکلوهگزیمید آلیل گلایسیدیل اتر
سدیم بروماید سدیم تیو سولفات محلول پتاسیم تیو سیانات سدیم اورتو وانادات
استیک اسید پتاسیم تیو سیانات تری کلرو استیک اسید دسیل آمین
دی پتاسیم هیدروژن فسفات پکتین سیترا کونیک اسید پتاسیم سیانید
اوریک اسید سدیم کربوکسی متیل سلولز تری اتوکسی وینیل سیلان کربن تترا کلراید
پراکسیداز هیدروکلریک اسید 37% ستریماید آگار پوترسین
نیترات پتاسیم سدیم هیدروکساید کلرید جیوه نانو کلی هیدرو فیلیک بنتونیت
هیدروژن پراکساید 30% پتاسیم کلرید تیتانیوم اکساید استات سرب 3 آبه
فنل کد P1037 هیدرازین هیدرات آنیلین بروموپیرویک اسید 
اسید بوریک 1-بوتانول گالیک اسید گرافن اکساید
4 آمینو آنتی پیرین n-هگزان n هپتان بنزوئیل کلراید
فنل کد 822296 مرک ایزو فوران دی ایزوسیانات دی سدیم تترا بورات دسا هیدرات محلول پروپارژیل بروماید
فنل کد 100206 مرک تویین85 کلسیم کلراید کلروژنیک اسید
فنل کد 100201 مرک اسپن80 استارچ ایمیدازول
2 و 6 دی هیدروکسی استوفنون لانتانیوم تری اکساید هیامین تیونیل کلراید
ا بروموبوتان 2-اتیل هگزیل امین پراستیک اسید سدیم باربی تورات
2 , 2 , 6 , 6 تترامتیل پیپریدین 1 اکسیل n-هگزا دکان نیترات نقره بنزیمیدازول
گلوتاردیالدهید 814393 محلول تترا متیل بنزیدین پتاسیم دی هیدروژن فسفات محلول ال متیونین
استون هگزیل استات محلول 25% آمونیاک فنیل دی کلرو فسفات
پلی وینیل الکل P1763 سیگما اکتیل امین p کلرانیل هیدروکسی آپاتایت
دی اتیل اتر تیوفن هیدروکینون اتیل متان سولفونات
وانیلیک اسید اکریلامید نیتریک اسید 65% سولفوریل کلراید
اتانول کد 100983 پتاسیم سدیم تارتارات تترا هیدرات اتیلن دی آمین فولیک اسید
اتیل استات لاکتوز مونو هیدرات اریتروزین دی بوتیل آمین
تتراهیدروفوران کد 108101 سدیم آزید گلایسین اتیل دی سولفید
تری اتیل سیترات

N-تترا متیل اتیلن دی امین 

سدیم کلرید P بنزوکینون
رتینوئیک اسید

2 هیدروکسی 5 نیترو بنزال دهید

کبالت نیترات هگزا هیدرات 3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین
کلروفرم کد 102445

2-برومو اتانول

تری اتیل فسفیت تترا پروپیل آمونیوم بروماید
کلروفرم کد 102431

تری بوتیل فسفات

هیدروکسیل آمونیوم کلراید هگزا متیلن دی سیلازان
1 کلرونفتالن سدیم پلی اکریلات تترا سدیم دی فسفات دکا هیدرات 2 فلورو بنزالدهید
تریپتیک سوی براث  سولفات روی 7 آبه پرکلریک اسید 70% 4 ترت بوتیل آنیلین
دی متیل سولفوکساید سدیم بی تارتارات مونو هیدرات تری اتیل فسفیت استایرن
1 و 4 دی اکسان آلژینیک اسید سدیم سالت پودر کریستال ویوله پالادیم کلراید
پلی دی متیل سیلوکسان متیل سلولز استات روی 2 آبه پودر آهن
کیتوسان کلرید منیزیم 6 آبه پپسین دی مدون
تترا هیدرو فوران 108114 کاتالاز تری اکتیل آمین سولفات جیوه
بروموبنزن سدیم تنگستات 2 آبه کربنات باریوم فنل فتالئین
فلز منیزیم 2 برومو ایزو بوتیریل برومید دی سدیم هیدروژن فسفات 12 آبه لیتیم کلراید
کلرید بیسموت اتیل متیل کتون استرانسیوم کربنات 3 برمو پروپیل فتالیمید
3 کلروبنزوئیک اسید آمونیوم پراکسو دی سولفات روتین هیدرات 2 فنیل پروپانالدهید
3- 2,3 اپوکسی پروپوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان گلیسیرول 85%

5 سولفوسالیسیلیک اسید 2 آبه 

4 نیترو بنزیل الکل
دی بوتیل فتالات کربنات سدیم 10 آبه لائوریل سولفات براث 3 و 5 دی متیل پیرازول
تترا هیدرو فوران خشک استالدهید سدیم سولفات خشک ال سیستئین
کلرو متیل تری متیل سیلان فنیل برونیک اسید تریپیل شوگر آیرن آگار پالادیم استات
اسید سولفوریک گرافیت اوره 108487 دی بوتیل تین اکساید
2 دی متیل آمینو اتیل متا اکریلات دی متیل سولفوکساید اوره 818710 سولفات نقره
متا اکریلیک اسید فرمامید سدیم هیدروکساید کلرید کبالت
2 هیدروکسی اتیل متا اکریلات پرکلریک اسید تترا اتیلن گلایکول نین هیدرین
پلی کاپرولاکتون پتاسیم هیدروژن فتالات جیوه 2 آمینو اتیل آمینو
آکریلیک اسید استاندارد منیزیم دی وینیل بنزن استیل استون
دی اتیلن تری آمین استاندارد کلسیم اتیل سلولز بی سولفیت سدیم
اوره سیگما پتاسیم یدید تیامین هیدروکلراید دو دسیل الکل
دی اتیل اتر 100929 اسید نیتریک 65% استیک اسید96% زایلن
تری اتیل آمین پتاسیم هیدروکساید پی تولوئیدین P آنیزیدین
تولوئن 108325 مرک سدیم دی سولفیت سیستامین دی هیدروکلراید آنیلین
متانول 106012 مرک 2 مرکاپتو اتانول زیرکونیوم کلراید بافر 7
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر آمونیوم سولفات  ید پروپیلن کربنات
بافر پپتون واتر سولفات منیزیم 7 آبه کافئین دی کلرو استیک اسید
دی اتیل اتر 100921 سولفور آب HPLC کارل فیشر
سدیم دو دسیل سولفات دی کلرو متان اربیوم اکسید استیک اسید
4 هیدروکسی استانیلید آهن 2 سولفات هپتا هیدرات اکریلوئیل کلراید فرمامید
اتیلن دی آمین تترا استیک اسید هگزا متیلن دی ایزو سیانات پارارزانیلین کلراید 4 نیترو بنزوئیک اسید
محلول امونیوم سولفید فنل فتالئین استیل استون فلوریدریک
سدیم فسفات دی ایزو پروپیل آمین هیدروکلریک اسید پلیت آلومینیوم
فروکتوز فولین کلرو تری متیل سیلان تیتانیم تری کلراید
سیستامین دی هیدرو کلراید اتانول 100974 نوتریت آگار  کربوکسی متیل سلولز
معرف اکسیداز هیدروکلریک اسید کاتالاز  تری متیل کلرو سیلان
پتاسیم هگزا سیانو فرات پرکلریک اسید 60% آمونیاک محلول25% بنزن
ترت بوتانول فورفورال دی اتیل اتر نشاسته
تری اتیل فسفات تولوئن پتاسیم پروکسو دی سولفات تری سدیم سیترات
پلی وینیل بوتیرال تترا ان بوتیل ارتو تیتانات COD سل تست کربن اکتیو
تویین20 ترت بوتیل متیل اتر محلول زیر کونیوم پراکساید دی فنیل کاربازید
تویین60 دی متیل گلی اکسیم سدیم هیدروژن کربنات نیترو بنزالدهید
اگزن دی کرومات پتاسیم سدیم تیو سولفات 5 آبه تیتانیوم تری کلراید
سیکلوهگزان هیدروفلوریک اسید 40% سدیم یدات 2 برمواتیل فتالیمید
سدیم کلرو استات کلرید آمونیوم استون 2 مرکاپتو اتانول
دی پتاسیم هیدروژن فسفات کلرامین تی تری هیدرات 2 پروپانول 4 نیترو آنیلین
کولین کلراید پترولیوم بنزن کلرو دی فنیل فسفین تری فلورو استیک اسید
بتائین نین هیدرین اتیل استات ایزوفوران
پتاسیم فسفات مونو بازیک اتیلن گلیکول دی متا اکریلات دی متیل سولفوکساید 1و4 دی برمو بوتان
پتاسیم دی هیدروژن فسفات ان ایزو پروپیل اکریلامید اگزالیل کلراید اتیل فرمات
پتاسیم فسفات دی بازیک سدیم گلی اگزیلات مونو هیدرات ترت بوتیل هیدرو پراکساید هایومین
اتام بوتول دی هیدروکلراید پلی دی متیل سیلوکسان 3 متیل پنتان متانولHPLC
ایزونیازید تری فلورو استیک اسید سیس 2 هگزن کلرید کلسیم
تیترازول نیترات نقره 0.1 ایزواکتان بی بنزل سدیم آسکوربات
پلیت کانت آگار متیل متا اکریلات 2 متیل هگزان گلایسین
دکستروز آگار پیریدین متیل سیکلو هگزان هگزادکان نرمال
اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر پترولیوم بنزن 1 اکتین 4'-هیدروکسی استوفنون

بریلیانت گرین بایل لاکتوز براث 

سدیم گلوکونات متیل سیکلو پنتان بنزیل برومید

مانیتول سالت فنل رد آگار

لیتیم تترا هیدرو بورات 2 متیل پنتان فهلینگ B

فلوید تیو گلیکولات مدیوم 

سدیم بروماید 106363 پروپیل بنزن گلوتارآلدهید

برین هارت اینفیوژن براث 

سیکلو هگزانون محلول بتایین متاکرلیک اسید
سولفات مس 5 آبه تری متوکسی متیل سیلان اسپرمین هیدروکسید هیدرازینیوم
سدیم هیدروکساید آلومینیوم هیدروکساید پروپیدیم یدید

2-آمینوپیریدین

تریپتون واتر آهن 2 سولفات 7 آبه پروپیلن گلایکول پروپیل اتر

آکریل آمید

ال بی براث هگزیل آمین سابینین سدیم آزید
کلرید کلسیم 2 آبه متانول 106008 اسپرمیدین نیترات لانتانیوم
اسپن 60 ستیل الکل سدیم بی کربنات تری متوکسی متیل سیلان
دی سوربیتول سدیم استات تری هیدرات محلول پیکریل سولفونیک اسید تترا اتیل اورتو سیلیکات
استارچ تیترازول سود 0/1 نرمال هگزانوئیک اسید اتیل مالونیل کلراید
تیتانیوم ایزوپروپوکساید 2 آمینو متیل پیریدین سلنیوم تترا کلراید کیتوزان
گوایکول لوریک اسید  محلول گلایگزال کربوفوران
هیدروژن پروکساید سولوشن کلسیم نیترات تترا هیدرات دی وینیل بنزن هگزا دسیل متوکسی سیلان
2 تیوباربیتوریک اسید دی اتیل مالونات سیکلوپنتن  

 

تمام تلاش ما بر اینست که مواد مورد نیاز شما محققین و اساتید گرامی با کیفیتی مطلوب در اسرع وقت به دستتان برسد.

و بسیاری محصولات دیگر که برای اطلاع از آنها می توانید با همکاران مجرب ما در این بخش تماس حاصل فرمایید .


دیدگاه خود را بیان کنید